Föreläsning: Catharina Thörn – Urbana frontlinjer

Föreläsning
24/6
19-21
Fri entré

I en tid när gentrifering kommit att bli den dominerande formen av stadsdelsförnyelse är det lätt att tro att det handlar om en naturlig förändring av staden som kommer alla till gagn. Begrepp som: ”förnyelse”, ”inkludering”, ”blandstad”, ”attraktivitet”, ”hållbar stadsutveckling” kastar en mystifierande slöja som döljer att gentrifering gynnar vissa grupper på bekostnad av andra. I dessa processer spelar estetik, konst och kultur en viktig roll.

Denna föreläsning handlar om skapandet av urbana frontlinjer och hur gentrifering både närs och förstärker en ojämlik resurs- och maktfördelning i staden.

Catharina Thörn, forskare vid Institutionen för Kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Tillsammans med dokumentärfotografen Katarina Despotovic gav hon 2015 ut boken Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden. Arikutetur Förlag.

Catharina Thörns föreläsning är den tredje och sista föreläsningen i första kapitlet av föreläsningsserien Mot det postgeografiska 

 

Mer om föreläsningsserien:

Kartan har länge varit ett verktyg och en modell för att föreställa sig och fastställa människans positionering i rummet och objektens positioner i relation till varandra. Ett instrument för att avgöra och fastställa gränser för vad som är ett land, en väg, en stig, eller en bäck. Men också för att dra skiljelinjer mellan kroppar som ska försvaras och kroppar som innebär ett hot. Kartografins europeiska historia är nära sammankopplad med föreställningar och idéer om människor som befinner sig utanför en fastställd gemenskap. Frågan är dock hur modernitetens anspråk på att upprätta sådana stabila gränser och institutioner har förändrats i en nära samtid när makten över kommunikationsmedel, teknik för övervakning och militära resurser allt mer kommit att privatiseras och individualiseras.

I föreläsningsserien undersöks frågor om kartografins utvecklingsspår förändringar konsekvenser och materialiseringar. Serien sammanför forskare från olika fält som tillsammans med den besökande publiken ger kontext åt specifika nedslag i kartskapandets historia. Samtliga föreläsningar är öppna för allmänheten och inträdet är fritt.

Föreläsningsserien genomförs med stöd från Stockholms Arbetarinstitutförening & ABF.