Gunnar Olsson: Kartan under kartan

16 mars kl. 19-20
Fri entré

 

Gunnar Olsson, Professor emeritus vid Uppsala Universitet, har bl.a. skrivit den omtalade boken Abysmal a critique of cartographic reason. I sitt arbete ger Olsson insikt i människans villkor för att tänka inte minst spatialt och hur dessa villkor är intimt förbundna med en given geografisk kontext och historia samt vilka konsekvenser detta får för estetik, moral och föreställningsförmåga. Under föreläsningen tecknas en kartografins utvecklingshistoria och de konsekvenser och begränsningar den enligt Olsson medfört för mänskligt (spatialt) tänkande synas.  Frågor om vad som finns bortom kartan och hur vi navigerar i världen blir i sammanhanget centrala. Gunnar Olssons föreläsning är den första i raden av tre i föreläsningsserien Mot det postgeografiska.

 

Mer om föreläsningsserien:

Kartan har länge varit ett verktyg och en modell för att föreställa sig och fastställa människans positionering i rummet och objektens positioner i relation till varandra. Ett instrument för att avgöra och fastställa gränser för vad som är ett land, en väg, en stig, eller en bäck. Men också för att dra skiljelinjer mellan kroppar som ska försvaras och kroppar som innebär ett hot. Kartografins europeiska historia är nära sammankopplad med föreställningar och idéer om människor som befinner sig utanför en fastställd gemenskap. Frågan är dock hur modernitetens anspråk på att upprätta sådana stabila gränser och institutioner har förändrats i en nära samtid när makten över kommunikationsmedel, teknik för övervakning och militära resurser allt mer kommit att privatiseras och individualiseras.

I föreläsningsserien undersöks frågor om kartografins utvecklingsspår förändringar konsekvenser och materialiseringar. Serien sammanför forskare från olika fält som tillsammans med den besökande publiken ger kontext åt specifika nedslag i kartskapandets historia. Samtliga föreläsningar är öppna för allmänheten och inträdet är fritt.

Föreläsningsserien genomförs med stöd från Stockholms Arbetarinstitutförening & ABF.