Samtal: Det är mellanrummen som gör staden

16/5
16-18

Projektet Stadsfuga arrangerar tisdagen den 16 maj kl 16-18 ett öppet samtal på Skånes konstförening. Som utgångspunkt har vi valt att parafrasera ett citat tillskrivet kompositören Johannes Brahms: “Det är pauserna som gör musiken”.

Sedan flera årtionden har konstnärer, författare och musiker såväl som arkitekter, forskare och aktivister intresserat sig för mellanrummet. Ett tänjbart och fantasieggande begrepp som kunnat benämna utrymmen med potential för en annan användning; rumsligt eller tidsligt, juridiskt, etc.
Många är både de som velat exploatera och de som sökt hopp i just stadens mellanrum och begreppet har – om inte urvattnats – så åtminstone använts flitigt… Men vad medför egentligen den utbredda lusten att både tala om och göra bruk av mellanrummen? Redan genom att definieras av just sin annanhet upphör mellanrummen att vara platser i och för ständig förhandling, att det vaga och “ofärdiga” riskerar städas bort ur staden. Ett nyckelord i sammanhanget är “användning”.

Motsvarande utveckling inom musiken skulle innebära att pauser, tempoavvikelser och liknande började betraktas som anomalier i det musikaliska flödet, vilka kanske borde tas i bruk för mer “musikaliska” ändamål? Var och en med en relation till musik begriper omedelbart att om så skedde skulle musiken förlora sin – ja, vad? Vad var det egentligen Brahms pekade på?

Musikutövande ger kunskap om form, relation, struktur, flöde, rytm och dynamik. Ett spatialt kunnande som klarar att “förstå” och interagera med komplexa och adaptiva system. Med detta som utgångspunkt ställer projektet Stadsfuga frågor kring hur strategier och metoder som utvecklats för att organisera ljud skulle kunna användas i relation till exempelvis stadsutveckling: kan en mer polyfon stadsmiljö bildas med hjälp av en klassisk kompositionsteknik som kontrapunkt, eller kanske genom fri improvisation och radikalt lyssnande? Genom att försöka överföra och/eller reversera icke-språkliga konstnärliga processer och bruka dem inom ett annat kunskapsfält, väcker projektet också en annan fråga: Kan “musik” frigöra sig från sin representativitet och sluta ackompanjera samhället, för att i stället ta aktiv del i dess bildande? I så fall kan också musikers och konstnärers handlingskunskapande (åter) börja identifieras som något som konkret bildar värld.

Stadsfuga initierades 2015 av Lars Noväng och Ola Paulson. Lars är konstnär och entreprenör som i sin praktik undersöker konstnärliga strategiers verkningsgrad i sammanhang där konst, forskning, politik och ekonomi möts. Ola är tonsättare och saxofonist utbildad vid Musikhögskolan i Malmö. I sin konstnärliga praktik utforskar han spänningsfältet mellan komposition och improvisation med laborationer som främsta utgångspunkt. I projektet medverkar också Sebastian Dahlqvist, konstnär, konstvetare och curator som arbetar nära arkitektur i relationella projekt, bl.a. kring frågor om distribution och historisering av plats.

I samtalet deltar också Cecilia von Schéele och Tomas Wikström. Cecilia är fil dr i Statsvetenskap och har i sin forskning särskilt intresserat sig för mellanrumsbegreppet inom stadsplaneringsdiskursen. Tomas, tidigare professor på Arkitektskolan i Lund och fn adjungerad professor på KS och US, Malmö Högskola, undersöker i sin forskning bl.a. användarnas roll i produktionen av förorternas mellanrum.

Texter av intresse inför samtalet:
Stadsfuga, reflektioner inför samtal våren 2017
Tim Smith: Inside the Beehive of Bach’s Brain
C von Schéele: Stadens tomrum fyller en funktion
C von Schéele: The void – Urban wasteland as political space