Ståle Holgersen: Staden och kapitalet

5/9, 19-20
Fri entré

Föreläsningen utgår från Holgersens bok Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid i vilken han djupdyker i Malmös ekonomiska och sociala väv. Städer förändras av kriser och vi lever i en krisernas tid. Ekonomisk och social turbulens i stor skala och globala miljö och klimatproblem kommer att påverka städernas manöverutrymme på både kort och långt sikt. I Malmö fortsätter man emellertid bygga som om också framtiden kommer att handla om shopping, turism, kongresser och oupphörligt stigande bostadspriser. Den nyliberala agendan ligger kort sagt fast. Tanken är att man genom att attrahera entrepenörer och kapital ska få pengar att sippra ner genom inkomstskikten och gynna alla stadens invånare. Men i själva verket har arbetslöshet och fattigdom bara fortsatt växa i skuggan av skrytbyggena Turning Torso och Malmö Live.

Ståle Holgersens “Staden och kapitalet – Malmö i Krisernas tid” stiger ned i Malmös sociala och ekonomiska historia sedan mitten på artonhundratalet och närgranskar fenomen som tillväxt, segregation, polarisering och nyliberal politik i ett marxistiskt perspektiv. Vilken verklighet döljer sig under dessa? Och hur ekologiskt hållbar är egentligen staden trots alla vackra ord om hållbarhet? Boken gör ekonomisk teori lättillgänglig och tankeväckande och stadshistoria politiskt relevant. Men den pekar också framåt i det stora och det lilla och ställer den viktiga frågan hur våra städer bäst ska kunna hantera nuvarande och kommande kriser.

Ståle Holgersen är Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, och forskare vi Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. Ståle Holgersens föreläsning är den första föreläsningen i andra kapitlet av föreläsningsserien Mot det postgeografiska.

Mer om föreläsningsserien:
Första och andra kapitlet av föreläsningsserien “Mot det postgeografiska” har formulerats och initierats av Hans Carlsson och Sebastian Dahlqvist. Första kapitlet pågick under våren 2017 med föreläsningar av Catharina Thörn, Apolonija Sustersic och Gunnar Olsson. I andra kapitlet av vår föreläsningsserie “Mot det postgeografiska” fokuserar vi på de skiften och förskjutningar i synen på staden och stadsrummet som sker i Malmö. Vi kommer även fördjupa analysen av konstens roll i de processer som förändrar städer och människors liv i städer, delvis med hjälp av begreppet gentrifiering (från engelskans gentry, ungefär “herrskapsklass”). Begreppet är ett omdebatterat och avser att beskriva hur stadsrummets invånare och karaktär förändras och byts ut när kapitalstarka grupper tar eller ges mer plats. I skildringar av gentrifieringsprocesser beskrivs ofta konstnärens närvaro (via ateljéplatser, galleriverksamheter och dylikt) som ett led i utvecklingen mot höjda hyror och en förändrad demografi.

Kartan har länge varit ett verktyg och en modell för att föreställa sig och fastställa människans positionering i rummet och objektens positioner i relation till varandra. Ett instrument för att avgöra och fastställa gränser för vad som är ett land, en väg en stig eller en bäck. Men också för att dra skiljelinjer mellan kroppar som ska försvaras och kroppar som innebär ett hot. Kartografins europeiska historia är nära sammankopplad med föreställningar och idéer om människor som befinner sig utanför en fastställd gemenskap. Frågan är dock hur modernitetens anspråk på att upprätta sådana stabila gränser och institutioner har förändrats i en nära samtid, när makten över kommunikationsmedel, teknik för övervakning och militära resurser allt mer kommit att privatiseras och individualiseras. I föreläsningsserien undersöks frågor om kartografins utvecklingsspår, förändringar, konsekvenser och materialiseringar. Serien sammanför forskare från olika fält, som tillsammans med den besökande publiken ger kontext åt specifika nedslag i kartskapandets historia.

Föreläsningsserien genomförs med stöd från Stockholms Arbetarinstitutförening & ABF.