Om Skånes konstförening / About us

Please scroll down for info in english 

Skånes konstförening ligger på andra våningen i det gamla spinneriet på Bragegatan 15 i Malmö. Här har vi stora lokaler som vi använder till utställningar, konserter, performance och happenings.

Samtidskonsten idag verkar både regionalt och internationellt, Skånes konstförening visar nordisk och internationell samtidskonst och verkar för att bjuda in internationella konstnärer på den skånska konstscenen. Allt för ett ökat utbyte av erfarenheter, idéer och nätverk.

Skånes konstförening bildades redan 1904 av medlemmar ur det Skånska Konstnärslaget. Skånes konstförening spelar genom sin framträdande position och utåtriktade verksamhet idag en aktiv roll i regionens konstliv.

Vi är över 100 år men brinner fortfarande för lusten och intresset att sprida den skånska konsten och lyfta det skånska konstlivet.

Anställda:

Sebastian Dahlqvist, verksamhetsledare
Marte Edvarda Tidslevold, t.f koordinator

Skånes Konstförenings styrelse år 2016 består av:

Ordförande: Hans Carlsson, konstnär, skribent

Kassör: Marte Edvarda Tidslevold, konstnär

Ledamöter
Hans Carlsson, konstnär, skribent
Nina Jensen, konstnär
Albin Hillervik, konstvetare
Anna Whalstedt, konstvetare
Laura Hatfield, konstnär, konstvetare
Kah Bee Chow, konstnär

Suppleanter
Ana María Bermeo Ujueta, konstvetare, pedagog
Sara Lindeborg, konstnär
Skånes konstförening drivs med stöd av: Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.

MEDLEMSKAP
Ett medlemsskap i Skånes konstförening är ett utmärkt sätt att stödja vår verksamhet. Från 2013 är gratis att vara medlem i föreningen, men för att ha rösträtt vid årsstämman och bli kallad till årsmötet krävs att medlemsavgiften är betald.

Vill du vara mer aktiv finns det möjlighet att engagera sig i föreningens verksamhet, det finns alltid behov av en hjälpande hand i samband med nya utställningar eller arrangemang. Det är en unik möjlighet att träffa konstnärer och artister på ett personligt plan.

Medlem 100 kr
All information om vernissager och annan verksamhet  skickas per e-post, därför är det viktig att du skriver din e-post adress, samt namn och postadress på inbetalningen. Du har som betalande medlem även en röst vid årstämman.

Inbetalning görs till föreningens bankgiro 156-4897, eller genom att besöka kansliet under våra öppettider.

Varmt välkommen som medlem i Skånes konstförening!

Arkiv
Skånes Arkivförbund, Lund har nu hand om delar av vårt arkiv.
Specifikation.

 

 

 

English

Skånes konstförening / Skane Art Association
Skåne Art Association is located on the second floor of the old textile factory on Bragegatan 15 in Malmo. Here we have large premises that we use for exhibitions, concerts, performances and happenings.

Contemporary art today works both regionally and internationally, Skåne Art Association show Nordic and international contemporary art, and seems to invite international artists into the art scene of Skåne. All for an increased exchange of experiences, ideas and networks.

Skåne Art Association was formed in 1904 by members of Skånska Konstnärslaget. Skåne Art Association plays today, through its prominent position and outreach, an active role in the region’s art scene.

We are over 100 years but still have a burning desire and interest to spread Skåne art Association and highlight the Scanian art scene.

Employees:

Sebastian Dahlqvist, Executive Director
Marte Edvarda Tidslevold, Deputy coordinator

Skåne Art Association’s Board in 2016 consists of:

President: Hans Carlsson, artist and writer
Cashier: Marte Edvarda Tidslevold, artist

Board members
Nina Jensen, artist
Albin Hill Ervik, art historian
Anna Whalstedt, art historian
Laura Hatfield, artist, art historian
Kah Bee Chow, artist
Deputies
Ana María Bermeo Ujueta, art historian, pedagogue
Sara Lindeborg, artist

 

Skåne Art Association is run with the support of: City of Malmö,Office for Culture/Region Skåne and the Swedish Arts Council.

MEMBERSHIP
From 2013 it is free to be a member of the association, but to have voting rights at the Annual General Meeting and to be invited to the annual meeting requires that a membership fee is paid.

If you want to be more active there is the opportunity to get involved in the association’s activities, there is always need of a helping hand in connection with new exhibits or events. It is a unique opportunity to meet the artists and performers on a personal level.

Member 100kr
All information on openings and other activities is sent by e-mail, therefore it is important that you write your e-mail address, and the name and address on the payment. You have, as a paying member, a vote at the Annual General Meeting. Payment is made to the association’s bank giro 156-4897, or by visiting the office during our opening hours.

Welcome as a member of Skåne Art Association!