LEDIG TJÄNST: CURATOR

Skånes konstförening söker curator på 40 % för två år framåt

Anställningsgrad och ersättning:
Tjänsteprocent: 40%, projektanställning 2 år.

Tillträde:
Senast 1 januari 2018, eller efter överenskommelse.

Lön:
Månadslön för heltid är 26 250 kr

Profil:
Curatorn har ansvaret för att skapa en konstnärlig profil för Skånes konstförening under en tvåårsperiod. Curatorn arbetar efter ett konstnärligt program som har en tydlig riktning.
Skånes konstförening värnar det regionala konstlivet, men har också ambitionen att förankra sin verksamhet lokalt. Hänsyn till detta ska tas när det konstnärliga programmet utformas. Den sökande bör ha ett stort engagemang för att arbeta med konst: att vara i samtal med konstnärer, deras verk, konstnärliga praktik och teoretiska ramverk. Det är också nödvändigt att med varsamhet kunna sätta konsten i ett sammanhang; presentera en intellektuell och konstnärlig ram i som förhåller sig till strömningar i samtidskonsten, och/eller ett bredare spektrum av idétraditioner (politiska, ekologiska, ekonomiska, kulturella mm). Det är också viktigt att aktivt, och samtidigt med insikt och generositet, kunna engagera och nå ut till en bredare allmänhet.

Arbetsuppgifter:
Curatorn har det övergripande ansvar för utställningsverksamheten, samt relaterad programverksamhet. Curatorn har även ansvar för research inför utställningar och program.  Hen har ansvaret för utställningarnas planering och, i samråd med verksamhetsledare och koordinator, utförande. Hen har det konstnärliga ansvaret (planeringen av hängning) vid installation av 4-5 utställningar om året. Curatorn arbetsleder installationen av utställningar, som utförs i samarbete med koordinator, verksamhetsledare och eventuella timanställda. Curatorn ska även i möjligaste mån vara närvarande vid vernissager, och programpunkter (föreläsningar, filmvisningar mm.), och där kunna presentera och fördjupa den konstnärliga tematiken. Curatorn utarbetar också en pedagogisk plan för verksamheten (en plan som sätter mål för guidningar, seminarier och andra programverksamheter relaterade till utställningarna).
Curatorn gör kontinuerlig research och håller sig uppdaterad om samtidskonstens utveckling i regionen, nationellt och internationellt, samt om de teoretiska kontexter som utställningsverksamhet och programverksamhet kräver. Hen har löpande kontakt med konstnärer för planering av deras deltagande i utställningar. Praktiska moment (frakt av konstverk, bokning av resor, försäkringsfrågor – eller liknande driftfrågor) delas och diskuteras med koordinator och verksamhetsledare. 

Curatorn har ansvar för textproduktion i samband med utställningar (konstnärspresentationer, utställningstexter och texter till hemsidan och sociala medier). Materialet ska i god tid överlämnas till koordinator för redigering, översättning och publicering. Hen har även ansvar för urval av bilder i kommunikationssyfte, eller i andra sammanhang i samband med utställningar och program. Materialet ska i god tid överlämnas till koordinator för medial spridning.

Curatorisk inriktning
Den som söker om att bli curator på Skånes konstförening ska beskriva ett förslag (max 3 sidor) på ett konstnärligt program som kan vara giltigt för de två år som anställningen gäller. Programmet ska klarlägga vilket curatoriskt ramverk som ska arbetas utifrån, och innehålla några konkreta förslag på utställningar som kunde genomföras inom ramen för programmet. Den sökande bör, förutom att ge förslag på konst- och programverksamhet, även beskriva på vilket sätt den curatoriella inramningen är tänkt att fungera utifrån den sökandes bredare curatoriska intresseområde. Det curatoriska programmet bör utformas i relation till den uppfattning som den sökande har av Skånes konstförening, nu och i framtiden.

Kompetenser:
Tjänsten kräver att du har kunskap i att söka samarbeten och finansiering för utställningar och projekt, liksom att du har förmåga att arbeta med begränsade resurser och vana att arbeta med en budget.
Du kommer kontinuerligt att kommunicera ditt arbete mot Skånes konstförenings styrelse och anställda, du bör därför ha som avsikt att i tidigt stadium i arbetsprocessen dela med dig av dina tankar och ideer likväl ha en god samarbetsförmåga. Du som söker tjänsten bör hantera det engelska språket mycket väl i tal och skrift (Övriga språkkunskaper är meriterande).

Tidigare erfarenheter:
Relevant utbildning inom konst -och kulturvetenskap och/eller högre konstnärlig utbildning.
Dokumenterade erfarenheter av curatoriellt arbete i en institutionell kontext är nödvändigt. Erfarenheter av planering och genomförande av pedagogiska program är meriterande. Den sökande får gärna ha erfarenhet av att skriva om konst i olika sammanhang (kritik, utställningstexter mm).

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2017
Intervjuer: 23 och 24 november 2017

Ansökan:
Ansökan ska bestå av CV med referenser, förslag på konstnärligt program (max 3 sidor) och ett personligt brev där den sökande beskriver tidigare erfarenheter och varför hen söker tjänsten som curator.

Maila ansökan till info@skaneskonst.se, skriv “Ansökan Curator “ i ämnesraden.